Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ochrony danych

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ochrony danych dla Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyników naboru.

I Wymagania:

A. Niezbędne:

1.Wykształcenie wyższe lub średnie umożliwiające prawidłową realizację zadań na stanowisku.

2.Minimum 5 lat stażu pracy.

3.Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku inspektora.

7.Znajomość krajowych i europejskich przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, a w szczególności RODO.

8.Znajomość polskich przepisów wykonawczych i ustawy o ochronie danych osobowych.

9.Wiedza i praktyka w dziedzinie ochrony danych osobowych.

10.Doświadczenie w pełnieniu Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

11.Doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych.

 

B. Dodatkowe:

1.Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

2.Znajomość procedur administracyjnych, prawa oświatowego i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

3.Umiejetność sprawnego organizowania pracy.

4.Samodzielność i komunikatywność.

5.Posiadanie samochodu osobowego i prawa jazdy kategorii „B”.

 

II. Zakres wykonywanych zadań:

Wykonywanie zadań inspektora ochrony danych i prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z ochrona danych w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie oraz szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów, a w szczególności:

 1. weryfikowanie i dostosowywanie wewnętrznych procedur i regulacji do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie” oraz innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
 2. informowanie administratora o obowiązkach spoczywających na nim na mocy Rozporządzenia oraz innych przepisów o ochronie danych i doradzanie w tej sprawie;
 3. weryfikowanie i dostosowywanie wewnętrznych procedur i regulacji do wymogów wynikających z Rozporządzenia oraz innych przepisów prawa o ochronie danych osobowych;
 4. przygotowywanie umów w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 5. procesowanie naruszeń lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych;
 6. prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu ochrony danych;
 7. współpraca z Administratorem Systemu Informatycznego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z zasadami ochrony danych stosowanych rozwiązań informatycznych;
 8. przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych;
 9. zgodnie z art.39 Rozporządzenia:
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

III. Informacja o warunkach zatrudnienie:

1.Miejsce pracy – siedziba Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i siedziby szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów (obiekty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych).

2.Praca na jedną zmianę.

3.Koniecznośc odbycia służby przygotowawczej zgodniez art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 19 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i 1669).

4.Możliwośc uczestnictwa w szkoleniach.

5.Po zatrudnieniu koniecznośćdostarczenia w ciągu 7 dni zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

IV. Wymagane dokumenty:

1.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

2.Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

3.List motywacyjny.

4. CV.

5.Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

6.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

7.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8.Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

9.Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

10.Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

11.Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych
w Mikołowie
lub przesłać na adres:

43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opisanych:

„Oferta na stanowisko inspektora ochrony danych”.

 

Termin składania ofert od 11.10.2018 r. do 25.10.2018 r.

w godzinach wtorek – czwartek 700 – 1500, poniedziałek 700 – 1600, piątek 700 – 1400 .

Informacje udzielane są pod numerem telefonicznym (32) 226 -20-54.

Oferty, które wpłyną po terminie, będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (prosimy podać przy dokumentach numer telefonu).

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych  osobowych kandydatów do pracy.

Zgodnie  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz. Urz. UE.L. 2016.119.1) informuje się co następuje:

a) Administratorem  danych osobowych pozyskanych w czasie ww. rekrutacji jest   Centrum Usług Wspólnych w   Mikołowie,  43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 9, reprezentowane  przez Dyrektora – mgr Elżbietę Muszyńską , dane kontaktowe: adres e-mail: sekretariat@cuw.mikolow.eu, tel: (32) 226-01-69.

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie: 43-190 Mikołów, ul. Karola Miarki 9,  adres e-mail: iod@cuw.mikolow.eu, tel.: (32) 226-01-69.

c) Pozyskane w czasie procesu rekrutacji dane osobowe są niezbędne i będą przetwarzane wyłącznie  w celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na ogłoszone stanowisko pracy w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie (art. 6 ust.1c RODO). Obowiązek podania przez osoby ubiegające się o pracę wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

d) Pozyskane dane kandydatów do pracy nie będą przekazane   osobom  trzecim,

e) Kandydatowi do pracy   przysługuje prawo dostępu do przekazanych treści danych i ich poprawiania, jak również możliwość wycofania zgody na ich przetwarzanie co skutkować będzie  niemożnością dalszego  udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

f) W przypadku gdy kandydat do pracy uzna, iż przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy, przysługuje mu  prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g) Pozyskane dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów  oraz niewskazane protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy  od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Nieodebrane  dokumenty aplikacyjne po ww. okresie będą    komisyjnie zniszczone.

h) Pozyskane  dokumenty kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres 3  miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osoba wyłonioną w drodze naboru. Po ww. okresie nieodebrane osobiście dokumenty aplikacyjne będą  komisyjnie zniszczone.