Informacje o jednostce

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W MIKOŁOWIE
Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów
mail: sekretariat@cuw.mikolow.eu

DANE KONTAKTOWE
SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@cuw.mikolow.eu
telefon: (32) 226-01-69, (32) 226-20-54
+48 695 984 975

Numery wewnętrzne:

BIURO DYREKTORA I BHP

20 – Dyrektor Aleksandra Czech

21 – Sekretariat

22 – Aleksandra Markowska (BHP)

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

30 – Ewelina Pająk – Główna Księgowa

31 – Iwona Chodór – zastępca Głównej Księgowej

32 – Monika Sadło

33 – Ania Kubiak

34 – Monika Konieczny

35 – Krystyna Myśliwiec

36 – Sylwia Niedźwiedzka

DZIAŁ KADR I PŁAC

40 – Marzena Banasik – Kierownik Działu Płac i Kadr

41 – Katarzyna Matuszczak

42 – Barbara Sowa

43 – Małgorzata Komasińska

44- Justyna Ćmok

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

50 – Ania Kwiatkowska

51 – Aleksandra Hnida

52 – Patrycja Godlewska

e-mail: zamowienia@cuw.mikolow.eu

BIURO OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

60 – Informatycy

e-mail: informatyk@cuw.mikolow.eu

Marcin Sobolewski
telefon: +48 695 984 969
e-mail: marcin.sobolewski@cuw.mikolow.eu

Adam Trawka
telefon: +48 510 219 434
e-mail: adam.trawka@cuw.mikolow.eu

Stażyści:

Piotr Bakota
e-mail: piotr.bakota@cuw.mikolow.eu

Bartłomiej Bańczyk
e-mail: bartlomiej.banczyk@cuw.mikolow.eu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mail: iod@cuw.mikolow.eu
telefon: +48 509 212 776

 

GODZINY URZĘDOWANIA – po zmianie do odwołania w związku z COVID19
poniedziałek – piątek 7:00-15:00

normalnie poniedziałek 7.00 – 15.00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00
piątek 7:00 – 14:00

NIP: 635 18 39 530
REGON: 365421894
Dyrektor jednostki: Aleksandra Czech
Główny księgowy jednostki i jednostek obsługiwanych: Ewelina Pająk

Faktury wystawiane dla Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie:
Nabywca: Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
NIP 635-18-05-347
Odbiorca: Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów.

Wysyłka i dostarczanie faktur – na adres Odbiorcy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie nagrywania rozmów telefonicznych w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.

Informuje się, że w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie rozmowy telefoniczne są nagrywane. W związku z powyższym, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” – informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych jest Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie (dalej CUW) z siedzibą w Mikołowie przy ul. Karola Miarki 9, reprezentowane przez Dyrektora. W związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych dochodzi do przetwarzania, a w szczególności do utrwalenia na nośniku pamięci urządzenia rejestrującego centrali telefonicznej CUW danych osobowych rozmówców, przede wszystkim w zakresie takich rodzajów danych osobowych jak: dane dotyczące tożsamości rozmówców – w szczególności imię i nazwisko, a w przypadku pracowników CUW także ich stanowisko służbowe, ewentualnie inne dane potwierdzające tożsamość rozmówcy (np. adres zamieszkania), dane kontaktowe (nr telefonu), treść rozmowy, w tym głos rozmówców.

 2. Administrator ustanowił inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych albo pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1, albo telefonicznie pod nr tel. 509-212-776, albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@cuw.mikolow.eu.

 3. Rejestracja rozmów telefonicznych w CUW dokonywana jest w celu:

 1. monitorowania pracowników CUW w zakresie właściwego użytkowania udostępnionych im narzędzi pracy (telefonu służbowego),

 2. ochrony prawnie uzasadnionego interesu CUW polegającego na dbałości o zapewnienie wysokiej jakości obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników,

 3. zabezpieczenia interesu prawnego CUW, pracowników CUW albo osób prowadzących rozmowę telefoniczną z pracownikiem CUW na wypadek potrzeby wykazania faktów potwierdzonych rozmową telefoniczną, w tym faktów związanych z jakością obsługi telefonicznej lub kierowaniem w czasie rozmowy telefonicznej gróźb, skarg lub pomówień – na potrzeby dochodzenia roszczeń lub praw i koniecznego zabezpieczenia materiału dowodowego w powyższym zakresie.

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez CUW danych osobowych w zakresie rejestracji rozmów telefonicznych są następujące przepisy:

 • w odniesieniu do pracowników CUW – przepis art. 223 w zw. z art. 222 Kodeksu pracy, na podstawie którego pracodawca może wprowadzić w zakładzie pracy różne formy monitoringu, do których zalicza się również nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników wykonywanych z telefonów służbowych w czasie godzin pracy,

 • w odniesieniu do wszystkich rozmówców – przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora określonych w pkt 3 lit. b) i c),

 • w odniesieniu do osób dzwoniących do CUW – przepis art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (osoba dzwoniąca jest informowana o nagrywaniu rozmów, wobec czego kontynuowanie rozmowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie).

 1. Odbiorcami nagrań rozmów telefonicznych (tj. podmiotami lub osobami, którym mogą one zostać przez Administratora ujawnione) mogą być:

 • pracownicy CUW upoważnieni przez Administratora Danych Osobowych do dostępu do treści zarejestrowanych rozmów telefonicznych, w tym ich odsłuchiwania i ich zabezpieczania poprzez ich zapisanie na zewnętrznym nośniku pamięci na polecenie Dyrektora CUW i wyłącznie dla realizacji celów określonych w pkt 3,

 • podmioty uprawnione do uzyskania w/w nagrań na podstawie przepisów prawa – w szczególności podmioty prowadzące postępowania na potrzeby, których zabezpieczono nagrania rozmów.

 1. Nagrania rozmów telefonicznych przechowywane są w pamięci urządzenia rejestrującego zależnie od wielkości zapisanych danych i pojemności pamięci w/w urządzenia do czasu nadpisania danych i z zachowaniem wymogu, aby czas ten nie przekraczał 3 miesięcy od daty nagrania.

 2. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą (których dotyczy nagranie rozmowy telefonicznej dokonane przez CUW) mają prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku) albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ich dotyczących.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie z któregoś z w/w praw.

 1. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie rejestracji rozmów telefonicznych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).