Informacja o załącznikach do wniosków

Formularze wniosków można również pobrać w formie wydruków w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w godzinach urzędowania.

Do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce należy dołączyć formularze:

 1. ŚREDNIA OCEN UZYSKANA W ROKU SZKOLNYM/AKADEMICKIM 2017/2018
 2. WYKAZ POŚWIADCZONYCH KOPII DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
  zgodnie z paragrafami 6 lub 7 Uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa – w przypadku nie spełniania warunków określonych w § 5 pkt 1 Uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa załączonych do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Mikołowa za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym/akademickim 2017/2018
 3. Wykaz dokumentów poświadczających dodatkowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub działalności społecznej – zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dyplomów załączonych do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Mikołowa za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym/akademickim 2017/2018

Do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe należy dołączyć formularz:

 • TABELA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM/AKADEMICKIM 2017/2018 – dla każdej dyscypliny sportowej osobno.
  Tabela umożliwia wpisanie tylko 5 osiągnięć. W przypadku podawania informacji o większej liczbie osiągnięć niż 5 w danej dyscyplinie sportowej, należy skorzystać z dodatkowego formularza z dopiskiem ” – UZUPEŁNIENIE”.

Do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne należy dołączyć formularz:

 • „Wykaz poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne zgodnie z paragrafem 8 Uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej załączonych do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Mikołowa za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym/akademickim 2017/2018”
  wykaz obejmuje wszystkie dołączane do wniosku załączniki w formie kopii  dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne.