Informacja o załącznikach do wniosków

Formularze wniosków można również pobrać w formie wydruków w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w godzinach urzędowania.

Do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza za bardzo dobre wyniki w nauce należy dołączyć formularze:

 1. ŚREDNIA OCEN UZYSKANA W ROKU SZKOLNYM/AKADEMICKIM 2017/2018
 2. WYKAZ POŚWIADCZONYCH KOPII DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA
  zgodnie z paragrafami 6 lub 7 Uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa – w przypadku nie spełniania warunków określonych w § 5 pkt 1 Uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa załączonych do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Mikołowa za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym/akademickim 2017/2018
 3. Wykaz dokumentów poświadczających dodatkowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub działalności społecznej – zaświadczenia lub poświadczone kserokopie dyplomów załączonych do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Mikołowa za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym/akademickim 2017/2018

Do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe należy dołączyć formularz:

 • TABELA OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM/AKADEMICKIM 2017/2018 – dla każdej dyscypliny sportowej osobno.
  Tabela umożliwia wpisanie tylko 5 osiągnięć. W przypadku podawania informacji o większej liczbie osiągnięć niż 5 w danej dyscyplinie sportowej, należy skorzystać z dodatkowego formularza z dopiskiem ” – UZUPEŁNIENIE”.

Do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia artystyczne należy dołączyć formularz:

 • „Wykaz poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne zgodnie z paragrafem 8 Uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej załączonych do wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Mikołowa za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym/akademickim 2017/2018”
  wykaz obejmuje wszystkie dołączane do wniosku załączniki w formie kopii  dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia artystyczne.

Zmiana w Stypendiach Burmistrza

Rada Miejska Mikołowa w dniu 28 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę nr XLV/816/2018 w sprawie zmiany  uchwały nr XVIII/449/2016 wprowadzając nowe uregulowania w paragrafach 5, 14 i 17, które określają wysokość średnich ocen dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz regulują sposób składania wniosków w sprawie udzielenia stypendium. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Treść uchwały XLV/816/2018 zostanie ogłoszona na stronie BIP Urzędu Miasta.

Treść zmian:

1) §5 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone uczniowi lub studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki określone w niniejszym paragrafie w punktach 1 i 2:
1) uzyskał średnią ocen w:
a) szkole podstawowej w klasach IV-VI – co najmniej 5,50
b) szkole podstawowej w klasach VII-VIII i klasach gimnazjalnych – co najmniej 5,30
c) szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,10
d) szkole wyższej – co najmniej 4,70;
2) udokumentował dodatkowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub działalności społecznej (np. wolontariat) .”

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wniosku o udzielenie stypendium dołącza się poświadczone przez szkolę lub szkołę wyższą, placówkę kulturalną, oświatową lub sportową, za zgodność z oryginałem, kserokopie dokumentów, potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.
2. W przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału międzynarodowego, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), w którym stosowana jest inna niż sześciostopniowa skala ocen, uzyskane przez ucznia średnie ocen należy przeliczyć na skalę sześciostopniową.”

3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.
2. Uczeń lub student może ubiegać się o przyznanie tylko jednego z wybranego przez siebie rodzaju stypendium, o których mowa w § 3.
3. Uczeń lub student ubiegający się o stypendium nie może pobierać z innego źródła stypendium tego samego rodzaju.”