Deklaracja Dostępności

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Usług Wspólnych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia z obowiązku zapewnienia dostępności:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • multimedia nadawane na żywo,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • treści, które nie zostały wytworzone przez Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami do  kontaktu są informatycy jednostki, mail: informatyk@cuw.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 695 984 969. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku jednostki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku CUW nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Interesanci korzystają z wejścia do budynku od strony parkingu, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz budynku po lewej stronie od drzwi wejściowych znajduje się dzwonek. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Wejście po schodach na I piętro budynku, gdzie znajdują się biura i sekretariat.

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na I piętro CUW.

Brak windy, brak platform, pochylni itp.

Brak wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu.

Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Aplikacje mobilne ? brak.

Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie mogą skorzystać z alternatywnej formy – po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu (tel. 32 226 20 54 lub 32 226 69 01) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.

Najbliższy parking znajduje się przy Rynku, gdzie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz pod Białym Domkiem ul. K. Miarki 15 ? siedziba USC oraz pod DH Zgoda, ul. K. Miarki 11.

Celem zapewnienia pełnego komfortu osobom z niepełnosprawnościami mającymi problemy w poruszaniu i tym samych trudności z wejściem na wyższe kondygnacje, urzędnicy pracujący na piętrach schodzą na parter budynku celem załatwienia spraw.

Archiwalna Deklaracja Dostepności

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Usług Wspólnych.

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Sobolewski, informatyk@cuw.mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 226 20 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście drzwiami po schodach na I piętro. Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo na I piętro CUW
 2. Brak windy.
 3. Dzwonek przy drzwiach dla osób niepełnosprawnych ruchowo, brak platform, pochylni itp.
 4. Brak wyznaczonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych
 5. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu.

Aplikacje mobilne – brak