Nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty-koordynatora programu w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze starszego specjalisty–koordynatora programu w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, ul. K. Miarki 9.

Praca w wymiarze 1/4 czasu pracy po rozstrzygnięciu wyników naboru do 30.06.2018 r.

I. Wymagania:

A. Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 3. Minimum 5 lat stażu pracy.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku starszego specjalisty–koordynatora.
 8. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

B. Dodatkowe:

 1. Posiadanie doświadczenia w pracy przy realizacji projektów unijnych.
 2. Znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych i ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
 4. Wysoka kultura osobista i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Bezpośredni nadzór i koordynowanie pracy szkolnych koordynatorów projektu.
 2. Współpraca z Działem Zamówień Publicznych Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie.
 3. Współpraca z dyrektorami szkół przy realizacji projektu.

III. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy – siedziba Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie ul. K. Miarki 9 –obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Praca na jedną zmianę.
 3. Po zatrudnieniu konieczność dostarczenia w ciągu 7 dni zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 3. List motywacyjny.
 4. CV.
 5. Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej.
 9. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
 11. Kandydat, który zamierza skorzystać z  uprawnienia zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie
43-190 Mikołów, ul. K. Miarki 9

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, opisanych: „Oferta na stanowisko starszego specjalisty-koordynatora programu Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie”

Termin składania ofert od 07.10.2017 r. do 16.10.2017 r.

Oferty, które wpłyną po terminie lub będą nieczytelne, lub nie będą posiadały wszystkich dokumentów nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (prosimy podać przy dokumentach numer telefonu).