Zmiana w Stypendiach Burmistrza

Rada Miejska Mikołowa w dniu 28 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę nr XLV/816/2018 w sprawie zmiany  uchwały nr XVIII/449/2016 wprowadzając nowe uregulowania w paragrafach 5, 14 i 17, które określają wysokość średnich ocen dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz regulują sposób składania wniosków w sprawie udzielenia stypendium. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Treść uchwały XLV/816/2018 zostanie ogłoszona na stronie BIP Urzędu Miasta.

Treść zmian:

1) §5 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone uczniowi lub studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki określone w niniejszym paragrafie w punktach 1 i 2:
1) uzyskał średnią ocen w:
a) szkole podstawowej w klasach IV-VI – co najmniej 5,50
b) szkole podstawowej w klasach VII-VIII i klasach gimnazjalnych – co najmniej 5,30
c) szkole ponadpodstawowej – co najmniej 5,10
d) szkole wyższej – co najmniej 4,70;
2) udokumentował dodatkowe osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub działalności społecznej (np. wolontariat) .”

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wniosku o udzielenie stypendium dołącza się poświadczone przez szkolę lub szkołę wyższą, placówkę kulturalną, oświatową lub sportową, za zgodność z oryginałem, kserokopie dokumentów, potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.
2. W przypadku ucznia uczęszczającego do oddziału międzynarodowego, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), w którym stosowana jest inna niż sześciostopniowa skala ocen, uzyskane przez ucznia średnie ocen należy przeliczyć na skalę sześciostopniową.”

3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„1. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.
2. Uczeń lub student może ubiegać się o przyznanie tylko jednego z wybranego przez siebie rodzaju stypendium, o których mowa w § 3.
3. Uczeń lub student ubiegający się o stypendium nie może pobierać z innego źródła stypendium tego samego rodzaju.”

Stypendia Burmistrza Edycja 32 – rok 2018

Od 1 września 2018 zapraszamy do składania wniosków o udzielenie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia artystyczne lub za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendia będą udzielane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa nr XVIII/449/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski przyjmowane będą w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie – ul. Karola Miarki 9 – pokój 6.
– od uczniów od 1 do 15 września 2018
– od studentów – od 1 do 15 października 2018.

Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy za terminowe złożenie wniosku uznaje się najbliższy dzień roboczy.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 226 01 69 w.26.

FORMULARZE WNIOSKÓW

Formularze wniosków można również pobrać w formie wydruków w Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie w godzinach urzędowania.